Affärsvärlden börs

ANNONS

Cision SSE +0,41%

Skriv ut sidan
+/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid  
+0,25 +0,41% 60,75 61,75 61,00 61,00 61,00 0,0k 18:00 Lägg till Cision

Artikel

Cision: Årsstämma i Cision AB (publ)

Publicerad 2012-02-17 08:30Årsstämma i Cision AB (publ)

Aktieägarna i Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 26 mars 2012, klockan 16:00, i Konferens
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Deltagande

Aktieägare i Cision AB ("Bolaget") som önskar delta i årsstämman skall

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 20 mars 2012, och
dels    anmäla sig till Bolaget senast klockan 16.00 tisdagen den 20
mars 2012:

- per post till Cision AB, Att: Angela Elliot, Box 24194, 104 51
Stockholm,
- per e-post till angela.elliot@cision.com,
- per telefon: 08-507 410 00, eller
- per fax: 08-507 410 25.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds)
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid,
antal aktier som företräds samt eventuella biträden (dock högst två) som
skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid
årsstämman, vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 23 mars 2012.
Observera att eventuell fullmakt skall tillhandahållas Bolaget i
original. Fullmaktsformulär sänds kostnadsfritt till de aktieägare som
så begär och uppger sin postadress, och finns tillgängligt för
nedladdning på Bolagets hemsida
http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arsstamma-2012/.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den
20 mars 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.   Årsstämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid årsstämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Godkännande av dagordning.

5.   Val av en eller två justeringsmän.

6.   Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret
2011.

8.   Verkställande direktörens anförande.

9.   Redogörelse för arbetet i valberedningen respektive styrelsens
arbete och arbetet i ersättnings- och revisionskommittéerna.

10.  Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11.  Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

12.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den
verkställande direktören.

13.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall väljas av årsstämman.

14.  Fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt ersättning för
kommittéarbete.

15.  Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

16.  Val av revisor.

17.  Framläggande av förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget samt till aktierelaterat långsiktigt 
incitamentsprogram.

A.   Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i
Bolaget.
B.   Beslut om aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram.

18.  Beslut om regler för valberedning.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier.

20.  Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets
resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2 kronor
per aktie, motsvarande totalt 29 819 166 kronor, och att återstående
till förfogande stående vinstmedel i Bolaget om 587 517 111 kronor
överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning
föreslås den 29 mars 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget,
beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg till
aktieägarna den 3 april 2012.

Valberedningens förslag till beslut avseende stämmoordförande, antalet
styrelseledamöter, styrelsearvode, revisionsarvode, val av styrelsens
ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisor (ärende 2
och 13-16)

Bolagets valberedning, som består av ordförande Göran Espelund
(företrädande Lannebo Fonder), Bengt A. Dahl (företrädande Fairford
Holdings Europe AB), Bertil Villard (företrädande Cyril Acquisition AB),
Stefan Charette (företrädande Creades AB) och Anders Böös (styrelsens
ordförande i Bolaget), föreslår följande avseende ärende 2 och 13-16:

- Valberedningen föreslår att Anders Böös, tillika styrelsens
ordförande, utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

- Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall
vara sju samt att inga suppleanter skall utses (ärende 13).

- Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 2 000 000
kronor att fördelas i enlighet med följande: 750 000 kronor per år till
ordföranden och 250 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är
anställd i Bolaget. Förslaget innebär jämfört med föregående år en
ökning av det totala styrelsearvodet med 600 000 kronor och en ökning om
25 procent av arvodet till de ledamöter som inte är anställda i Bolaget.
Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i
revisionsutskottet skall utgå med oförändrat totalt 300 000 kronor per
år, varav 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, samt att
ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet skall utgå med
oförändrat totalt 150 000 kronor per år, varav 100 000 kronor till
ordföranden i ersättningsutskottet (ärende 14).

- Valberedningen föreslår att arvode till revisorn under mandatperioden
skall utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning (ärende 14).

- Valberedningen föreslår omval av Anders Böös, Hans-Erik Andersson, Alf
Blomqvist, Hans Gieskes och Gunilla von Platen samt nyval av Rikard
Steiber och Scott Raskin som styrelseledamöter för tiden intill slutet
av årsstämman 2013. Anders Böös föreslås kvarstå som styrelsens
ordförande. Styrelseledamoten Thomas Heilmann avgick ur styrelsen den 10
januari 2012 i samband med sitt tillträde av befattningen
Justitieminister (Senator für Justiz) i Berlin, en befattning som enligt
tysk lag ej kan förenas med några bolagsuppdrag (ärende 15).

- Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.
Huvudansvarig revisor blir Michael Forss (ärende 16).

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget samt till aktierelaterat långsiktigt
incitamentsprogram (ärende 17)

A. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i
Bolaget

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning för den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget är utformat för att säkerställa att
koncernen kan erbjuda ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt,
affärsdrivet, prestationsorienterat och som uppfyller en hög standard
vad gäller etik och moral.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa styrelsens
förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget.
De föreslagna riktlinjerna är i huvudsak överensstämmande med de som
tillämpats under tidigare år och baseras på redan ingångna avtal mellan
Bolaget och respektive befattningshavare. Riktlinjerna skall omfatta den
verkställande direktören, ledande befattningshavare som rapporterar till
denna samt ett antal andra seniora befattningshavare inom koncernen.
Kompensationen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön,
rörlig ersättning, pension, övriga förmåner samt i förekommande fall
långsiktigt incitamentsprogram.

Fast lön

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor för att attrahera,
utveckla och bibehålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen sätts
utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll,
kvalifikationer och prestationer och är således marknadsmässig. Den
fasta lönen omprövas varje år.

Kortsiktigt incitamentsprogram (STI)

Rörlig kontant ersättning utbetalas i form av en årlig
prestationsbaserad bonus. Målbonus för ledande befattningshavare och
andra seniora befattningshavare i Bolaget varierar beroende på
befattning. Målbonus för verkställande direktör är 50 procent av fast
årslön och maximal bonus är 100 procent av fast årslön när
prestationerna överträffar målen. För ledande befattningshavare i
koncernledningen är målbonus 40-50 procent av fast årslön och maximal
bonus 80-100 procent av fast årslön och för andra seniora
befattningshavare är målbonus 20-35 procent av fast årslön och maximal
bonus 40-70 procent av fast årslön. Tilldelning av kontant bonus
baseras, för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna,
på Bolagets uppnådda operativa rörelseresultat (EBIT) och organisk
tillväxt av intäkter på koncernnivå under räkenskapsåret 2012 i relation
till budget. För andra seniora befattningshavare baseras bonusen på det
uppnådda operativa rörelseresultatet (EBIT) och organisk tillväxt av
intäkter under räkenskapsåret 2012 i relation till budget, beräknat på
koncern-, divisions- eller landsnivå beroende på befattning. För varje
deltagare och beroende på befattning tilldelas bonus genom en viktning
mellan de två komponenterna (EBIT och organisk tillväxt av intäkter).
För tilldelning av bonus måste åtminstone 90 procent av målet enligt
budget för en av komponenterna uppnås. Maximal bonus tilldelas vid
uppnående av 120 procent av såväl målet för EBIT som målet för organisk
tillväxt av intäkter enligt budget. Den kontanta bonus som intjänas
under 2012 enligt detta program kan, med nuvarande sammansättning av
Bolagets ledande befattningshavare, uppgå till maximalt cirka 67 procent
av den totala fasta årslönen för verkställande direktör och de ledande
och seniora befattningshavare som deltar i STI.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett
aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram, i enlighet med styrelsens
förslag till beslut under punkt 17B nedan. Sedan tidigare har Bolaget
två pågående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram,
beslutade av bolagsstämman 2009 och 2011. Det av styrelsen i punkt 17B
nedan föreslagna LTI 2012 motsvarar i allt väsentligt det
aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram som godkändes av
årsstämman 2011 (LTI 2011).

Pension

Grundprincipen vad gäller pensionslösningar skall vara att villkoren är
marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där den
ledande befattningshavaren stadigvarande är bosatt. Pensionsåldern för
ledande befattningshavare varierar beroende på lokal praxis. För
verkställande direktören skall Bolaget årligen avsätta ett belopp
motsvarande 20 procent av verkställande direktörens pensionsmedförande
årslön till pensions- och försäkringslösningar. Samtliga övriga ledande
befattningshavare följer lokal praxis vad gäller pensionsavtal eller
motsvarande. Andra pensionsavsättningar görs i enlighet med lokal praxis
och efter godkännande av HR och verkställande direktören.

Övriga förmåner

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Bolaget
har möjlighet till för denna nivå sedvanliga förmåner, såsom
företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Förmåner varierar
mellan länderna och utgår från praxis på de lokala marknaderna.

Avgångsvederlag och uppsägningstid

Verkställande direktörens anställningsavtal löper tills vidare med en
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Verkställande direktören har
rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en årlig fast lön för den
verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare varierar
uppsägningstiden från tre till sex månader. Från Bolagets sida varierar
uppsägningstiden från tre till sex månader. Övriga ledande
befattningshavare har vid uppsägning från Bolagets sida rätt till ett
avgångsvederlag motsvarande sex till tolv månadslöner. Därtill kan, om
styrelsen finner det påkallat för att säkerställa Bolagets behov av
kontinuitet i ledningsgruppen i samband med väsentliga förändringar i
Bolagets struktur eller ägarförhållanden, införas kompletterande
arrangemang för ledande befattningshavare avseende uppsägningstid,
avgångsvederlag och ekonomiskt incitament att kvarstanna i Bolagets
tjänst.

Beredning och beslut

Såvitt avser verkställande direktören föreslår ersättningsutskottet,
efter diskussion mellan styrelsens ordförande och verkställande
direktören, lön, kriterier för rörlig ersättning och andra
anställningsvillkor, vilka sedan fastställs av styrelsen. För övriga
ledande befattningshavare föreslår verkställande direktören villkor,
vilka sedan fastställs av ersättningsutskottet och rapporteras till
styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt
fall finns rationella affärsmotiv och starka skäl för ett sådant beslut.

B. Beslut om aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om antagande av ett
långsiktigt, aktierelaterat incitamentsprogram ("LTI 2012"). Programmets
syfte är att motivera ledande befattningshavare och nyckelpersoner att
verka för att nå Bolagets långsiktiga mål samt skapa aktieägarvärde.

Sedan tidigare har Bolaget två pågående incitamentsprogram, antagna av
årsstämman 2009 och 2011. Närmare information om dessa finns tillgänglig
på Bolagets hemsida, http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/.

1. Införande av LTI 2012

Styrelsen föreslår att LTI 2012 utformas enligt i huvudsak följande
riktlinjer. Högst 13 ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer
att omfattas av LTI 2012. För dessa personer kommer ett belopp
motsvarande högst 50 procent av eventuell intjänad bonus under
STI-programmet (utöver den kontantbonus som utbetalas under STI) kunna
utbetalas i form av aktier i Bolaget ("Prestationsaktier"). Det högsta
antalet Prestationsaktier som på detta sätt skall kunna utbetalas till
deltagarna i LTI 2012 är dock begränsat till ett antal motsvarande högst
en procent av samtliga aktier i Bolaget, justerat för fondemission,
split, företrädesemission och liknande åtgärder ("Gränsantalet"). Skulle
totalt bonusgrundande belopp (vid förvärv enligt handelskursen beräknad
enligt nedan) motsvara ett antal Prestationsaktier överstigande
Gränsantalet, kommer det antal Prestationsaktier som varje deltagare i
LTI 2012 är berättigad till reduceras med dennes proportionella andel
(pro rata) av det överskjutande antalet aktier.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer bonusen
under LTI 2012 att fastställas i början av 2013, under förutsättning att
deltagaren fortfarande är anställd av Bolaget (eller av bolag inom
Bolagets koncern) per dagen för fastställandet, och per detta datum ej
heller lämnat eller erhållit meddelande om uppsägning av sin
anställning. Prestationsaktier enligt LTI 2012 kommer att betalas ut
efter årsstämman 2015. Antalet Prestationsaktier som varje deltagare har
rätt till skall fastställas med beaktande av förhållandet mellan den
tillgängliga bonusen och den genomsnittliga handelskursen för Bolagets
aktie under den mätperiod om två veckor som följer omedelbart efter
dagen för Bolagets årsstämma den 26 mars 2012 ("Snittkursen").
Utbetalning är dock villkorad av att deltagaren fortfarande är anställd
vid dagen för utbetalning (utom i fall då deltagaren blivit uppsagd av
arbetsgivaren av andra skäl än sådana som hänför sig till deltagaren
personligen eller har lämnat sin befattning p.g.a. pension vid sedvanlig
pensionsålder, då deltagaren skall ha fortsatt rätt att erhålla
eventuella fastställda Prestationsaktier om styrelsen från fall till
fall inte beslutar annorledes, eller vid dödsfall eller långvarig
sjukdom, då deltagaren skall ha fortsatt rätt att erhålla eventuella
fastställda Prestationsaktier).

Kostnaden för LTI 2012 (i form av redovisningsmässiga lönekostnader,
sociala avgifter och övriga nödvändiga kostnader för att kunna leverera
Prestationsaktier till deltagarna) kan, med utgångspunkt i föreslaget
antal deltagare, uppskattas till 5,0 miljoner kronor vid oförändrad
handelskurs för Bolagets aktie och 5,4 miljoner kronor vid en fördubblad
handelskurs för Bolagets aktie, allt per dagen för överlåtelse av
Prestationsaktierna, jämfört med aktuell handelskurs för Bolagets aktie
per dagen för publiceringen av kallelsen till årsstämman. Dessa
kostnadsuppskattningar är baserade på att återköp av aktier kan ske i
syfte att leverera Prestationsaktier i enlighet med punkt 2 nedan.

Deltagare i LTI 2012 är endast berättigad till utbetalning av helt antal
aktier. Eventuell del av det bonusgrundande beloppet som inte utdelats i
form av Prestationsaktier kommer ej berättiga deltagaren till någon
annan form av ersättning.

Före utbetalningen kommer deltagare inte tillerkännas några rättigheter
(t.ex. rösträtt eller rätt till utdelning) knutna till
Prestationsaktierna.

Styrelsen skall kunna besluta om reducering av utbetalningen av
Prestationsaktier om styrelsen bedömer att överlåtelse enligt
ovanstående villkor - med beaktande av Bolagets resultat och finansiella
ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på
aktiemarknaden - skulle vara uppenbart orimlig.

Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av
LTI 2012 inom ramen för de i detta förslag angivna huvudsakliga
riktlinjerna, samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan
komma att påkallas till följd av legala eller administrativa
förhållanden.

2. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
över börs

För att möjliggöra leverans av Prestationsaktier enligt LTI 2012 samt
likvidmässigt säkra utbetalning av därtill relaterade framtida sociala
avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att
fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen (dock före årsstämman
2013), om förvärv av egna aktier. Sådana förvärv skall göras på NASDAQ
OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Högst summan av (i) Gränsantalet och (ii) ytterligare
ett antal aktier motsvarande 10,5 procent av Gränsantalet får förvärvas
på detta sätt.

3. Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2012

För att kunna leverera Prestationsaktier i enlighet med LTI 2012
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna
aktier. Det högsta antalet aktier som skall kunna överlåtas motsvarar
det antal som styrelsen enligt punkt 2(i) ovan skall ha rätt att
förvärva. Överlåtelse får ske senast den 30 juni 2015. Rätt att förvärva
aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2012, med en rätt att förvärva
det antal aktier som framgår av villkoren för LTI 2012. Överlåtelse
skall ske, utan vederlag, så snart som praktiskt möjligt efter den
tidpunkt då deltagarna erhållit rätten att förvärva Prestationsaktier
enligt LTI 2012.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse
av egna aktier är att ge Bolaget möjlighet att överlåta
Prestationsaktier till de personer som deltar i LTI 2012.

Beslut och majoritetskrav

Förslagen enligt punkterna 1 till 3 ovan skall antas som ett enda beslut
med iakttagande av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen,
innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna måste rösta för
förslaget för att beslutet skall vara giltigt.

Valberedningens förslag avseende regler för valberedning (ärende 18)

Bolagets valberedning föreslår att årsstämman beslutar att följande
regler skall tillämpas för valberedningen inför årsstämman 2013.
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som representerar
aktieägarna i Bolaget jämte styrelsens ordförande, således sammanlagt
fem ledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra största
aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti 2012 och be dem att utse var
sin ledamot till valberedningen. Om någon aktieägare väljer att avstå
från denna rätt att utse en ledamot, övergår rätten till den aktieägare
som näst efter de tillfrågade aktieägarna har det största aktieinnehavet
i Bolaget. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas
om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
Namnen på valberedningens ledamöter liksom de aktieägare som dessa
företräder skall offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida så
snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman
2013. Valberedningen skall lämna förslag till stämmoordförande,
styrelsens ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse,
styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
revisor, arvode till revisor samt regler för valberedning. Inget arvode
föreslås utgå till valberedningens ledamöter. Ledamöterna erhåller dock
ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete, förutsatt
att dessa utlägg av Bolaget bedöms som skäliga.

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om förvärv av egna aktier (ärende 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att för tiden intill årsstämman 2013, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att Bolaget skall förvärva egna aktier.
Bemyndigandet syftar till att bereda styrelsen ökat handlingsutrymme för
att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat
aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier får uppgå till maximalt så många
aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet utgör högst
en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier skall
ske på NASDAQ OMX Stockholm och endast till ett pris inom det vid var
tid gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
på NASDAQ OMX Stockholm.

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt vid årsstämman

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller på Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation
(d.v.s. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns totalt 14 909 583 aktier, med en röst vardera, således
totalt 14 909 583 röster. Bolagets innehav av egna aktier, som inte kan
företrädas vid årsstämman, uppgår, vid tidpunkt för utfärdande av denna
kallelse, till 69 442 aktier.

Ytterligare information

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 samt
13-16, respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt
punkten 17A framgår ovan.

Fullständiga förslag och tillhörande handlingar avseende dispositioner
beträffande Bolagets resultat (punkt 11), aktierelaterat långsiktigt
incitamentsprogram (punkt 17B), regler för valberedning (punkt 18),
bemyndigande om förvärv av egna aktier (punkt 19),
redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2011 samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
avseende tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och
med måndagen den 5 mars 2012 och sänds från detta datum även
kostnadsfritt per post till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Förslaget avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning samt aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram (punkt 17)
kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält sig
till årsstämman och som uppgivit sin postadress.

Samtliga handlingar angivna ovan kommer även från och med måndagen den 5
mars 2012 finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida
http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arsstamma-2012/.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse
samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till
styrelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida från och med dagen för
denna kallelse.

_________________

Stockholm i februari 2012

Styrelsen i Cision AB (publ)

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm Regelverk för emittenter
offentliggör Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, genom detta
pressmeddelande kallelsen till årsstämma måndagen den 26 mars 2012.

Kallelsen publiceras på bolagets webbplats fredagen den 17 februari
2012. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och information
om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet tisdagen den
21 februari 2012. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon +44 7710 385 006
E-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/cision/r/arsstamma-i-cision-ab--publ-,c9220567
Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=2091497&fn=wkr0006.pdf PDF


Om Cision

Affärsvärlden
2014-07-22
Negativa siffor för Cision
2014-06-03
Storägarens plan för Cision
2014-06-03
Börs-vd avgår
2014-05-16
Meltwater återkallar bud till ägarna i Cision
2014-04-25
De vill byta ut styrelsen i Cision
SIX
2014-07-22
Cision 2 kv: Resultat före skatt blev -2 Mkr (39) (Forts)
2014-07-22
Cision 2 kv: Resultat före skatt blev -2 Mkr (39)
2014-07-18
Cision: Bud från Blue Canyon skäligt enligt fairness opinion
2014-07-04
Cision: Avnoteras från Nasdaq Sthlm den 15 augusti
2014-06-23
Cision: Blue Canyon erbjuder ny chans att acceptera bud 61 kr/aktie
2014-06-23
Cision: Ansöker om notering på annan marknadsplats
2014-06-17
Cision: Styrelse ska studera AMN:s utlåtande, återkommer med info
2014-06-03
Cision: Blue Canyon vill fusionera bolaget med Vocus
2014-06-03
Cision: Peter Granat avgår som vd, Magnus Thell tillförordnad vd
2014-06-02
Cision: Peter Granat avgår som vd, Magnus Thell tillförordnad vd
Pressmeddelanden
2014-07-22
Cision: Cision AB (publ) - Halvårsrapport januari-juni 2014
2014-07-18
Cision: Fairness opinion avseende Blue Canyon Holdings erbjudande
2014-07-04
Cision: Cision avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm den 15 augusti 2014 och listas på NGM Nordic MTF
2014-06-26
Cision: Kommuniké från årsstämma i Cision AB (publ) den 25 juni 2014
2014-06-23
Cision: Cision ansöker om notering på annan marknadsplats
2014-06-17
Cision: Kommentar i anledning av AMN:s utlåtande
2014-06-02
Cision: Magnus Thell utsedd till tillförordnad VD för Cision AB (publ)
2014-05-26
Cision: Årsstämma i Cision AB (publ)
2014-05-26
Cision: Tilläggsinformation avseende ansökan om avnotering
2014-05-23
Cision: Senareläggning av årsstämman i Cision AB (publ)

Om Cision

Affärsvärlden
2014-07-22
Negativa siffor för Cision
2014-06-03
Storägarens plan för Cision
2014-06-03
Börs-vd avgår
2014-05-16
Meltwater återkallar bud till ägarna i Cision
2014-04-25
De vill byta ut styrelsen i Cision
SIX
2014-07-22
Cision 2 kv: Resultat före skatt blev -2 Mkr (39) (Forts)
2014-07-22
Cision 2 kv: Resultat före skatt blev -2 Mkr (39)
2014-07-18
Cision: Bud från Blue Canyon skäligt enligt fairness opinion
2014-07-04
Cision: Avnoteras från Nasdaq Sthlm den 15 augusti
2014-06-23
Cision: Blue Canyon erbjuder ny chans att acceptera bud 61 kr/aktie
2014-06-23
Cision: Ansöker om notering på annan marknadsplats
2014-06-17
Cision: Styrelse ska studera AMN:s utlåtande, återkommer med info
2014-06-03
Cision: Blue Canyon vill fusionera bolaget med Vocus
2014-06-03
Cision: Peter Granat avgår som vd, Magnus Thell tillförordnad vd
2014-06-02
Cision: Peter Granat avgår som vd, Magnus Thell tillförordnad vd
Pressmeddelanden
2014-07-22
Cision: Cision AB (publ) - Halvårsrapport januari-juni 2014
2014-07-18
Cision: Fairness opinion avseende Blue Canyon Holdings erbjudande
2014-07-04
Cision: Cision avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm den 15 augusti 2014 och listas på NGM Nordic MTF
2014-06-26
Cision: Kommuniké från årsstämma i Cision AB (publ) den 25 juni 2014
2014-06-23
Cision: Cision ansöker om notering på annan marknadsplats
2014-06-17
Cision: Kommentar i anledning av AMN:s utlåtande
2014-06-02
Cision: Magnus Thell utsedd till tillförordnad VD för Cision AB (publ)
2014-05-26
Cision: Årsstämma i Cision AB (publ)
2014-05-26
Cision: Tilläggsinformation avseende ansökan om avnotering
2014-05-23
Cision: Senareläggning av årsstämman i Cision AB (publ)